Wilt je de gebruiksvoorwaarden nauwlettend doorlezen. Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van Q&A Factory B.V. of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website betekent dat je akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden. De inhoud van deze website alsmede de gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving wijzigen.

Intellectueel eigendom (Copyright) en handelsmerk: Alle content op deze website is eigendom van Q&A Factory B.V. Alle rechten die niet expliciet benoemd worden blijven gereserveerd en voorbehouden aan Q&A Factory B.V. Alle producten en bedrijfsnamen die genoemd worden op deze website zijn eigendom van hun respectivelijke eigenaren.

Geauthoriseerd gebruik: Q&A Factory B.V. geeft een niet exclusief, niet overdraagbaar recht voor de duur van jouw bezoek aan deze website om toegang te krijgen tot informatie, het downloaden, vertonen en afdrukken van de content op deze website enkel voor jouw eigen gebruik of intern zakelijk gebruik, onder voorwaarde dat je deze inhoud op generlei manier manipuleert en dat je alle eigendomsrechten en handelsmerken gekoppeld aan deze informatie zichtbaar houdt. Je mag de content van deze website op geen andere manier hergebruiken, aanpassen, distribueren, verzenden, vertonen of anderszijds gebruiken zonder een dat dit voorafgegaan is aan de expliciete schriftelijke bevestiging hiervan door Q&A Factory B.V.

Afgezien van het voorafgaande, mogen leden van de officiële pers gebruik maken van teksten, citaten, grafische weergaves, afbeeldingen, presentaties, rapporten of delen text die niet langer zijn dan twee paragrafen, onder voorwaarde dat alle bronnen worden aangemerkt als “Bron: Q&A Factory B.V." en het Q&A Factory eigendoms kenmerk hieronder beschreven wordt gebruikt als bronvermelding bij grafieken en andere visuele afbeeldingen. Het Q&A Factory eigendoms kenmerk "Copyright © 2012, Q&A Factory B.V.”.

Cookies: Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar je browser kun worden gezonden, waarna dit door je browser in jouw systeem kun worden opgeslagen. Deze cookies dienen om je te helpen de gewenste informatie te vinden en jouw bezoek aan de website af te stemmen op je individuele voorkeuren. Je kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kun echter tot gevolg hebben dat je geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website.

Privacy: Klantinformatie, klantlijsten, maillijsten en prospectlijsten worden niet weggegeven, verkocht of geruild door Q&A Factory B.V met andere personen of bedrijven.

Disclaimers: Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of htmlcode, (de ‘content’) die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen jou en Q&A Factory B.V. De content op deze website wordt verstrekt “as-is” of “as available” en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel Q&A Factory B.V. redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website te verstrekken, garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor jouw specifieke gebruik of up-to-date is. Wij geven geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. Je bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Hyperlinks naar andere internetbronnen zijn voor jouw eigen verantwoordelijkheid. De inhoud, nauwkeurigheid, meningen en andere links die verstrekt worden door deze bronnen zijn niet onderzocht, geverifiëerd, gemonitord of onderschreven door Q&A Factory B.V.

Q&A Factory B.V. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING EN/OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, OF HET ALS UITGANGSPUNT GEBRUIKEN VAN DE CONTENT OP DEZE WEBSITE DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN EEN GELINKTE WEBSITE ZELFS ALS DE GEDUPEERDE Q&A Factory B.V. OF HAAR REPRESENTANTEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE, VERLIES OF KOSTEN OP DE HOOGTE STELT.

Toepasselijk recht: Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

© 2019 Q&A Factory B.V. - Ontwerp www.docko.nl